Υπηρεσίες

Οι εξειδικευμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες που προσφέρει το Ερευνητικό Εργαστήριου Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” είναι:

 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και μελετητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
 2. Η συνεργασία με δημοσίους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση προβλημάτων που αφορούν το αντικείμενο του Εργαστήριου.
 3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (και Τμήματα ή Σχολές αυτών), μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, άλλα εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με επιστήμονες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους που συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστήριου, αλλά και τη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, κ.α., με στόχο τη συμβολή στη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διοίκηση υπηρεσιών.
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάθε μορφής και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 5. Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 6. Η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 7. Η υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αλλά εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 8. Η αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού.
 9. Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού.
 10. Η σύνδεση του Εργαστήριου με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
 11. Η ανάπτυξη προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει.