Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” ιδρύθηκε το 2018, ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρική επιδίωξη του Εργαστηρίου TourLab είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της διοίκησης τουρισμού και της διοίκησης των υπηρεσιών. Το TourLab ανταποκρίνεται απόλυτα στις επιστημονικές απαιτήσεις  που ορίζουν η πολιτεία  και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τα ερευνητικά εργαστήρια των Α.Ε.Ι., και ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα ενός διεπιστημονικού τομέα που προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό και σε κλάδους υπηρεσιών που αποτελούν τον μεγαλύτερο κλάδο οικονομίας της Ελλάδας συνεισφέροντας σχεδόν το 30% του εγχώριου Α.Ε.Π.

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονες υποδομές και στελεχώνεται από έμπειρους καθηγητές, διδάκτορες, ερευνητές και άλλους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να υλοποιεί τους στόχους του και τα έργα που αναλαμβάνει με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και επιστημονικά έγκυρο τρόπο. Οι εξειδικευμένοι στόχοι του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” είναι:

 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και μελετητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
 2. Η συνεργασία με δημοσίους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση προβλημάτων που αφορούν το αντικείμενο του Εργαστήριου.
 3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (και Τμήματα ή Σχολές αυτών), μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, άλλα εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με επιστήμονες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους που συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστήριου, αλλά και τη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, κ.α., με στόχο τη συμβολή στη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διοίκηση υπηρεσιών.
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάθε μορφής και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 5. Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 6. Η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 7. Η υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αλλά εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα τουΔιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 8. Η αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας του ΤμήματοςΔιοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού.
 9. Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού.
 10. Η σύνδεση του Εργαστήριου με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
 11. Η ανάπτυξη προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τον κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 2830/16-07-2018).